UP Leśny Zakład Doświadczalny Murowana Goślina

REGULAMIN WOLONTARIATU

§ 1 

Cel Wolontariatu 

Celem wolontariatu organizowanego w Uniwersytecie Przyrodniczym Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Murowanej Goślinie (dalej „LZD”) jest: 

1. popularyzacja wiedzy przyrodniczej, 

2. edukacja przyrodniczo-leśna społeczeństwa, 

3. zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zrównoważonego rozwoju i gospodarki leśnej, 

4. aktywne zaangażowanie społeczeństwa w działania prośrodowiskowe, 

5. promowanie postaw proekologicznych oraz idei zrównoważonego rozwoju, 

6. zwiększanie akceptacji społeczeństwa dla działań LZD, 

7. rozpoznanie i kształtowanie potencjalnych zasobów kadrowych dla LZD jak i innych podmiotów powiązanych. 

§ 2 

Podstawa prawna 

Program wolontariatu jest organizowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.) 

§ 3 

Definicje 

1. Wolontariusz to osoba, która świadomie, dobrowolnie i nieodpłatnie wykonuje świadczenia na rzecz LZD w ramach wolontariatu. 

2. Wolontariuszem może być osoba, która ukończyła co najmniej 13 rok życia. 

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o świadczeniach, należy przez to rozumieć pakiet różnorodnych działań podejmowanych w celu realizowania misji wolontariatu (głównie czynności związane z organizacją i obsługą imprez edukacyjno-promocyjnych organizowanych przez LZD oraz inne zadania 

zlecone, z wyłączeniem czynności wchodzących w zakres podstawowej działalności gospodarczej prowadzonej przez LZD, przez pracownika koordynującego działalność danego wolontariusza zwanego dalej opiekunem). Całość prac związanych z wolontariatem w LZD koordynuje i bezpośrednio prowadzi Specjalista ds. kadr i organizacji – zwany dalej koordynatorem. 

4. W ramach wolontariatu dopuszcza się odbywanie praktyk, staży itp. Zakres i zasady muszą być każdorazowo uzgodnione z programem i zasadami danej uczelni w ramach której realizowana jest praktyka lub staż. 

§ 4 

Obowiązki Wolontariusza 

Wolontariusz jest zobowiązany do: 

1. sumiennego wykonywania powierzonych mu zadań, 

2. nie angażowania do wykonywania zadań osób trzecich, 

3. zachowania zasad kultury osobistej oraz poprawnego zachowania wobec innych, stosowania odpowiedniego ubioru i oznakowania wg ustalonych zasad w przypadku takich uzgodnień 

4. używania zgodnie z przeznaczeniem oraz poszanowaniem powierzonego mu mienia, 

5. komunikacji z opiekunem nadzorującym pracę lub koordynatorem oraz informowania go o wszelkich nieprawidłowościach, 

6. uzupełnienia Karty Godzin (zał. 1) i dostarczenia jej do koordynatora lub opiekuna nadzorującego wolontariat po jego zakończeniu. 

§ 5 

Świadczenia dla Wolontariuszy 

1. LZD zapewni wolontariuszom: 

a. sprzęt niezbędny do poprawnego wykonywania zadań, 

b. odzież lub inne wyposażenie zapewniające identyfikację wizualną jeśli charakter pracy tego wymaga na podstawie decyzji koordynatora, 

c. bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej, 

 1. d. zwrot kosztów podróży związanych ze świadczeniem wolontariatu, na zasadach dotyczących pracowników, określonych w odrębnych przepisach, 
 2. e. wystawienie, na prośbę wolontariusza, pisemnej opinii o wykonanych świadczeniach, lub zaświadczenia potwierdzającego współpracę, 
 3. f. przedstawienie informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, 
 4. g. przedstawienie informacji o przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach, 
 5. h. odpowiednie przeszkolenie, jeśli jest niezbędne do wykonywania powierzonych zadań, 
 6. i. ubezpieczenie NNW jeżeli porozumienie zawarto na okres do 30 dni 
 7. 2. LZD w zależności od czasu trwania i charakteru wolontariatu może zapewnić wolontariuszowi: 
 8. a. ubezpieczenie NNW jeżeli porozumienie zawarto na okres powyżej 30 dni, 
 9. b. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń, 
 10. c. transport, wyżywienie i zakwaterowanie w zależności od potrzeb, 
 11. d. szkolenia rozwojowe. 

§ 6 

Warunki rozpoczęcia wolontariatu 

Warunkami wykonywania świadczeń w ramach wolontariatu są: 

1. rejestracja zgłoszenia (zał. 2) w sposób określony przez LZD, 

2. odbycie odpowiednich szkoleń w razie takiej potrzeby, 

3. złożenie przez Wolontariusza pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania świadczeń 

4. podpisanie porozumienia pomiędzy wolontariuszem a LZD (zał. 3), które zawiera się na okres wynikający z potrzeb jednostki. 

§ 7 

Rozwiązanie porozumienia 

1. W razie umyślnego i rażącego naruszenia przez wolontariusza przepisów prawa lub zasad określonych w niniejszym Regulaminie, LZD rozwiązuje porozumienie ze 

skutkiem natychmiastowym. Niezwłocznie po rozwiązaniu umowy wolontariusz jest zobowiązany zwrócić powierzone mu w ramach wykonywanych czynności mienie. 

2. Wolontariusz może odmówić wykonania świadczeń, informując o tym opiekuna nadzorującego pracę lub koordynatora w przypadku niezapewnienia niezbędnych środków ochrony indywidualnej lub narzędzi pracy, bądź jeśli wykonanie świadczenia wykracza poza umiejętności wolontariusza lub mogłoby stanowić istotne zagrożenie dla jego zdrowia. 

3. Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron z zachowaniem tygodniowego terminu wypowiedzenia. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.